TECHNIK INFORMATYK

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

cykl kształcenia: 5 lat
symbol cyfrowy zawodu: 351203
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych  i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski
Przedmioty w zakresie rozszerzonym – język angielski lub matematyka

Technik informatyk to niezwykle poszukiwany zawód nie tylko w Polsce, Europie, ale na całym świecie. To bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Dzisiaj nie ma przedsiębiorstwa, które mogłoby zrezygnować ze specjalistów obsługujących sprzęt IT i sieci informatyczne, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne.

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem                                     i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

Do obowiązków zawodowych technika informatyka należy:

 • Nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego.
 • Nadzorowanie pracy sieci komputerowej.
 • Eksploatowanie oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego).
 • Dobieranie konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań.
 • Programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania.
 • Administrowanie bazą danych.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji.
 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji i użytkowania.
 • Organizowanie własnego i innych użytkowników stanowiska pracy systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego.
 • Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych.
 • Posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego.
 • Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych.
 • Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.

Predyspozycje do wykonywania zawodu TECHNIK INFORMATYK

 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • spostrzegawczość;
 • dobra pamięć,
 • wysoka sprawność manualna;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • zarządzanie małymi zespołami;
 • planowanie pracy własnej i zespołowej;
 • podzielność uwagi;
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
 • zręczność;
 • rzetelność;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • zdolność koncentracji uwagi;
 • rozumowanie logiczne;
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
 • zainteresowania informatyczne;
 • uzdolnienia techniczne;
 • uzdolnienia matematyczne;
 • zdolność do pracy w szybkim tempie;
 • wyobraźnia i myślenie twórcze.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE

Możesz pracować między innymi:

 • w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;
 • w firmach administrujących sieciami komputerowymi;
 • w sklepach komputerowych;
 • w punktach serwisowych;
 • w jednostkach badawczo-rozwojowych i jednostkach naukowych;
 • w urzędach, bankach i przedsiębiorstwach w działach obsługi informatycznej;
 • we własnej firmie

W przyszłości możesz zostać zatrudniony np. na stanowisku:

 • specjalista ds. eksploatacji i projektowania systemów informatycznych,
 • specjalista w dziale obsługi informatycznej,
 • specjalista w firmie prowadzącej doradztwo informatyczne,
 • specjalista ds. eksploatacji i projektowania systemów informatycznych

CO PO TECHNIKUM?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.Absolwent będzie mógł również podnieść swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

PROCEDURA ZDOBYWANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W TRAKCIE NAUKI W TECHNIKUM

Uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.
Pierwszy egzamin INF.02 przeprowadzony jest pod koniec III klasy,
zaś drugi  INF.03 w pierwszym semestrze (styczeń-luty) klasy V.
Po każdej zdanej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo o zdanym egzaminie.
Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy otrzyma dyplom w zawodzie technik informatyk.

PRAKTYKA ZAWODOWA

Uczeń odbywa 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne,
 • przedsiębiorstwa handlowe sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe w sposób stacjonarny i on-line,
 • przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonywaniem sieci komputerowych i administrowaniem sieciami komputerowymi,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych, Dziennik Ustaw – 3776 – Poz. 991 44 – przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub online,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu
 • na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych, oprogramowania oraz infrastruktury sieciowej,
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.