technik handlowiec

ZAWÓD: TECHNIK HANDLOWIEC

cykl kształcenia: 5 lat
symbol cyfrowy zawodu: 522305
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski
Przedmioty w zakresie rozszerzonym – język angielski lub matematyka

Handlowiec jest bardzo ważną osobą w każdym przedsiębiorstwie. Jego wiedza, sprawność, umiejętność nawiązywania relacji, dobry kontakt z klientem mają ogromny wpływ na osiągnięcie sukcesu firmy.

Praca handlowca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Handlowiec w zakresie wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej oraz sklepach internetowych.

Do obowiązków handlowca należy:

 • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
 • organizowanie i prowadzenie działań handlowych,
 • zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Handlowiec potrafi:

 • zrealizować zamówienie klienta,
 • sporządzić dokumenty sprzedaży, dokumenty handlowe i magazynowe oraz dokonać niezbędnych rozliczeń,
 • opracować ofertę handlową dostosowaną do potrzeb klientów,
 • stosować pośrednie i bezpośrednie formy sprzedaży towarów i usług,
 • zamówić towary i usługi na podstawie oferty handlowej,
 • prowadzić negocjacje handlowe, prowadzić działania promocyjne przedsiębiorstwa handlowego,
 • przyjąć reklamację i przeprowadzić postępowanie reklamacyjne,
 • przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury oraz ustalić różnice inwentaryzacyjne,
 • określać koszty i przychody działalności handlowej,
 • obsługiwać urządzenia techniczne wspomagające sprzedaż towarów,
 • dobrać sposób rozmieszczania towarów w magazynie i sali sprzedażowej ze względu na stosowaną metodę sprzedaży,
 • przestrzegać zasad kultury i etyki,
 • organizować i nadzorować pracę zespołu w przedsiębiorstwie handlowym,
 • wykonywać zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • zapobiegać zagrożeniom występującym w środowisku pracy,
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Predyspozycje do wykonywania zawodu  TECHNIK HANDLOWIEC

 • uczciwość;
 • rzetelność;
 • sumienność;
 • wysoka kultura osobista;
 • wysoki poziom umiejętności negocjacyjnych;
 • komunikatywność;
 • systematyczność;
 • dyspozycyjność;
 • samodzielność;
 • dobra organizacja pracy;
 • dokładność;
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • znajomość sprzedawanych produktów;
 • znajomość technik sprzedażowych;
 • nienaganna prezencja.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE

Możesz pracować między innymi:

 • w punktach sprzedaży detalicznej;
 • w hurtowniach i magazynach;
 • w agencjach reklamowych lub marketingowych;
 • w działach handlu i marketingu;
 • w bankach;
 • w przedsiębiorstwach finansowych;
 • w działach obsługi klienta firmy handlowej, produkcyjnej, usługowej.
 • w firmach farmaceutycznych;
 • we własnej firmie.

Perspektywy zatrudnienia Technik handlowiec – znajdzie pracę w kraju i zagranicą jako:

 1. Merchandiser,
 2. Referent/asystent ds. zaopatrzenia,
 3. Referent/asystent ds. sprzedaży,
 4. Referent/asystent ds. obsługi klienta,
 5. Przedstawiciel handlowy,
 6. Kierownik działu handlowego,
 7. Zastępca kierownika działu handlowego,
 8. Specjalista ds. obsługi klienta,
 9. Specjalista ds. sprzedaży,
 10. Specjalista ds. zaopatrzenia.
 11. Menedżer produktu
 12. Pracownik biurowy

Handlowcy, posiadający odpowiednio wysokie kompetencje zawodowe oraz doświadczenie, zajmują stanowiska kierownicze organizując prace podległych im pracowników. W pracy przedstawiciela handlowego przydatne są umiejętności menedżerskie: znajomość podstaw psychologii i socjologii (wyczucie intencji drugiego człowieka), matematyki (wystawianie rachunków za towar, usługę), prawa i ekonomii. Niezbędne są również takie cechy jak: uprzejmość, takt, umiejętność słuchania i panowania nad sobą, inteligencja emocjonalna, łatwość wypowiadania się na piśmie, dobra znajomość terminologii urzędowej.

CO PO TECHNIKUM?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Absolwent będzie mógł również podnieść swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

PROCEDURA ZDOBYWANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W TRAKCIE NAUKI W TECHNIKUM

 • Uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.
 • Pierwszy egzamin HAN.01 przeprowadzony jest pod koniec III klasy,
 • zaś drugi  HAN.02 w pierwszym semestrze (styczeń-luty) klasy V.
 • Po każdej zdanej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo o zdanym egzaminie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy otrzyma dyplom w zawodzie technik handlowiec.

 PRAKTYKA ZAWODOWA

Uczeń odbywa 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych centrach handlowych,  punktach obsługi klienta, hurtowniach, sklepach

Możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych

 Uczeń, który uzyska dyplom technika handlowca, może zdobyć drugi zawód technika księgarstwa i  na kwalifikacyjnym kursie zawodowym potwierdzić dodatkową kwalifikację HAN.03. „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej”. Wówczas będzie miał dwa zawody.