Rekrutacja

Warunki przyjęcia do szkoły

O przyjęciu do technikum decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie dokumentów

Liczba miejsc jest ograniczona

Wymagane dokumenty

Do procesu rekrutacji wymagamy złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów

 • 3 fotografie legitymacyjne, podpisane z tyłu
 • umowa o kształceniu ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • świadectwo można donieść  w terminie późniejszym najpóźniej do 31 lipca danego roku

Aby uzyskać dodatkowe informacje proszę napisać maila z zapytaniem na adres [email protected]

Szkoła zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w toku rekrutacji rozmowy z psychologiem szkolnym lub spotkanie z dyrektorem.

Opłaty

Technikum Hermes jest szkołą niepubliczną, utrzymywaną w znacznej mierze ze środków prywatnych. Czesne jest płatne 12 miesięcy w roku. Wpisowe jednorazowe wynosi 400 zł.

Czesne obejmuje:

 • zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową oraz zajęcia opiekuńczo – wychowawcze;
 • zajęcia z religii/etyki/wychowania do życia w rodzinie – według wyrażonej woli Rodziców/ Opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia
 • dodatkowe nieodpłatne koła przedmiotowe (zajęcia rozwijające zainteresowania);
 • zajęcia z komunikacji prowadzone w formie warsztatowej w każdej klasie;
 • wsparcie zespołu psychologiczno-pedagogicznego w miarę możliwości i dostępności specjalistów w Szkole.

Kwota czesnego nie obejmuje kosztów:

 • podręczników i przyborów szkolnych;
 • transportu ucznia do/z Szkoły;
 • transportu na/z imprezy organizowane przez Szkołę;
 • wycieczek szkolnych;
 • biletów wstępu związanych z wydarzeniami pozaszkolnymi;
 • zajęć ponadprogramowych (dodatkowych) poza planem lekcji;
 • ubezpieczenia ucznia.

Sposób płatności

Czesne należy opłacać do 15-tego każdego miesiąca, osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe

PKO BP - 20 1020 1026 0000 1902 0548 8681

Szkoły Hermes
ul. Jana Kochanowskiego 1
01-864 Warszawa

Tytuł przelewu: Opłata za ucznia „nazwisko i imię” oraz miesiąc nauki