logopck

Regulamin

Biura Pomocy Prawnej

Polskiego Czerwonego Krzyża I. Postanowienia ogólne

§1
Regulamin Biura Pomocy Prawnej Polskiego Czerwonego Krzyża (dalej także jako „Biuro” lub „BPP PCK”) został przyjęty uchwałą Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK („PCK”).

§2
Regulamin niniejszy określa tryb i zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej przez Biuro, w szczególności, wskazuje zakres spraw (dziedzin) objętych tą pomocą prawną oraz identyfikuje kategorie osób uprawnionych do korzystania z niej. II. Powstanie oraz misja Biura

§3
1. Biuro Pomocy Prawnej Polskiego Czerwonego Krzyża powstało na podstawie uchwały Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, w oparciu o Podstawowe Zasady oraz statutowe cele PCK w zakresie łagodzenia problemów i patologii społecznych, prowadzenia działalności charytatywnej i niesienia pomocy na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej, a także w zakresie rozpowszechniania świadomości obywatelskiej.

2. Wiodącą misją Biura jest niesienie pomocy prawnej na zasadzie pro bono publico na rzecz osób znajdujących się na marginesie życia społecznego, które ze względu na swój wiek lub na skomplikowaną sytuację życiową, materialną lub zdrowotną nie mają możliwości skorzystania z odpłatnych usług adwokata lub radcy prawnego, jak również prowadzenie wszelkich działań merytorycznych mających na celu promocję, edukację i kształtowanie świadomości prawnej oraz postawy obywatelskiej w społeczeństwie, ze szczególnym ukierunkowaniem na najsłabsze grupy społeczne. 2 III. Zakres bezpłatnej pomocy prawnej

§4
Bezpłatna pomoc prawna udzielana przez Biuro obejmuje sprawy z zakresu krajowego prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego, z wyjątkiem spraw z dziedziny prawa celnego, dewizowego, karno-skarbowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§5
1. Bezpłatna pomoc prawna świadczona przez Biuro polega na:

a) udzieleniu porady prawnej poprzez poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
b) wskazaniu osobie uprawnionej możliwego sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; c) udzieleniu instrukcji przy sporządzeniu projektu pisma w danej sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz innych pism w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

2. Biuro nie ma charakteru pełnomocnika procesowego ani obrońcy, nie występuje przed żadnymi Sądami ani organami w imieniu osób korzystających z jego porad, ani nie reprezentuje tych osób w jakichkolwiek stosunkach, sporach lub postępowaniach, w tym, cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych lub karnoprawnych.

§6
Bezpłatna pomoc prawna świadczona przez Biuro udzielana jest według najlepszej woli i wiedzy osób udzielających tejże pomocy z ramienia Biura, z należytą gorliwością i sumiennością. IV. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej

§7
1. Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej w ramach Biura przysługuje osobie fizycznej, która:
a) legitymuje się oryginałem lub odpisem decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
b) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny lub
c) legitymuje się zaświadczeniem o statusie kombatanta lub niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub 3
d) posiada ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego lub
e) nie ukończyła 26 lat lub
f) ukończyła 65 lat lub
g) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub poniosła znaczące straty.

2. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Biuro jest przedłożenie przez osobę wymienioną w ust. 1 lit. a)-g) powyżej, przed uzyskaniem tejże pomocy, oryginału odpowiedniego dokumentu, zaświadczenia lub legitymacji, z uwzględnieniem ust. 3 poniżej oraz § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

3. Osoba fizyczna ubiegająca się o skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Biuro zobowiązana jest wypełnić i złożyć, przed uzyskaniem tejże pomocy oraz pod rygorem odmowy jej udzielenia przez Biuro:
a) pisemne oświadczenie, że jest uprawniona do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej na podstawie §4 ust. 1 lit. a)-g) niniejszego Regulaminu oraz, zawrzeć w tym oświadczeniu klauzulę, że jest świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego wezwania oraz
b) pisemne oświadczenie, że korzysta z bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Biuro dobrowolnie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i nie będzie rościć sobie żadnych pretensji w stosunku do Biura ani do osób udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Biura w razie rozstrzygnięcia na jej niekorzyść sporu czy problemu prawnego, którego udzielona porada prawna dotyczyła oraz
c) pisemny formularz informacyjny zawierający opis sprawy wraz z wszelkimi danymi istotnymi dla uzyskania jak najwłaściwszej porady prawnej.

4. Pisemne oświadczenia oraz formularz, o których mowa w ust. 3 lit. a)-c) powyżej winny zostać podpisane w sposób czytelny pełnym imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej. Wzory wszystkich tych dokumentów można pobrać w lokalu Biura oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w zakładce poświęconej działalności Biura.

§8
Osoba uprawniona decydując się na dobrowolne skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Biuro jednocześnie akceptuje i wyraża zgodę na to, że:
a) osób udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w ramach działalności Biura nie obejmuje tajemnica zawodowa, w tym tajemnica w rozumieniu art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), z zastrzeżeniem przypadku, kiedy porady prawnej udziela adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, aplikant adwokacki lub radcowski oraz
b) wszelka odpowiedzialność osób udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w ramach działalności Biura jest wyłączona oraz 4
c) sprawa lub problem prawny zgłoszone przez osoby uprawnione mogą zostać wykorzystane przez Biuro w celach edukacyjnych lub w związku z prowadzonymi przez Biuro działaniami w zakresie rozpowszechniania postawy obywatelskiej lub świadomości prawnej w społeczeństwie, z zachowaniem poufności danych osobowych.

§9
W przypadku, kiedy osoba uprawniona do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej od Biura korzysta już z pomocy adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub innego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i w przypadku istnienia uzasadnionego konfliktu interesów lub potrzeby ochrony interesu PCK lub interesu społecznego, Biuro może odmówić udzielenia bezpłatnej pomocy prawnej.

§10
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biuro może udzielić bezpłatnej pomocy prawnej także osobom fizycznym, które nie są uprawnione do skorzystania z tejże pomocy na podstawie §7 ust. 1 lit. a)-g). W przypadku takim decyzję odnośnie do udzielenia pomocy prawnej podejmuje Kierownictwo Biura. V. Osoby udzielające bezpłatnej pomocy prawnej

§11
1. Bezpłatna pomoc prawna udzielana w ramach Biura może być świadczona przez:
a) adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub
b) aplikanta adwokackiego, aplikanta radcowskiego lub
c) osobę fizyczną posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze lub administracyjne, posiadającą niezbędne doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej lub społecznej lub d) studenta wyższej szkoły prawa lub administracji, odbywającego praktykę lub staż w Biurze i pozostającego pod nadzorem merytorycznym osób wymienionych pod lit. a)-c) powyżej.
2. W przypadku udzielania bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Biura przez osoby wymienione w ust. 1 lit. c)-d) powyżej, osoba uprawniona, przed skorzystaniem z tejże pomocy i pod rygorem odmowy jej uzyskania, zobowiązana jest wypełnić i złożyć stosowne pisemne oświadczenie, że jest tego świadoma.

§12
Osoby udzielające bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Biura mogą z ważnych powodów odmówić udzielenia tejże pomocy, informując jednocześnie osobę uprawnioną do skorzystania z tej pomocy o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. 5

§13
Osoby udzielające bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Biura nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za świadczoną pomoc prawną ani za sposób wykorzystania tejże pomocy przez osoby uprawnione, a w szczególności, za rozstrzygnięcie na niekorzyść osób uprawnionych sporu lub problemu prawnego, którego świadczona pomoc prawna dotyczyła. VI. Tryb uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej

§14
1. Celem zapewnienia najwyższej jakości bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez Biuro, osoba uprawniona do skorzystania z tejże pomocy w pierwszej kolejności zgłasza swoją sprawę lub problem prawny, a następnie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Biuro, uzyskuje bezpłatną pomoc prawną zgodnie z §4-§6 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej osoba uprawniona dokonuje:
a) osobiście, w godzinach urzędowania Biura, w lokalu Biura w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 14, pok. nr 508 na 5. piętrze lub
b) telefonicznie, w godzinach dyżurów telefonicznych Biura, pod numerem telefonu (22) 830 76 55 lub
c) drogą elektroniczną, o każdej porze, na następujący adres e-mail Biura: [email protected] lub
d) drogą pocztową, za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres Biura w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 14 z dopiskiem „Zgłoszenie – Biuro Pomocy Prawnej PCK”.
3. Zgłaszając swoją sprawę lub problem prawny osoba uprawniona do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej Biura przedkłada prawidłowo wypełniony formularz informacyjny, o którym mowa w §7 ust. 3 lit. c) oraz przekazuje swoje dane kontaktowe. 4. Dokonując zgłoszenia sprawy lub problemu prawnego osobiście, drogą elektroniczną lub pocztową, osoba uprawniona do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej Biura może załączyć z góry oryginały lub kopie wszystkich dokumentów wymaganych do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z §7 ust. 2-4 oraz §10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
5. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, niecierpiących zwłoki ze względu na potrzebę uzasadnionej ochrony praw i wolności człowieka, życia lub zdrowia, bądź niebudzących jakichkolwiek wątpliwości prawnych, osoby udzielające bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Biura mogą, według własnego uznania, zadecydować o natychmiastowym udzieleniu tejże pomocy w zakresie niezbędnym do ochrony praw i wolności, życia lub zdrowia osoby uprawnionej, bez zachowania 7-dniowego terminu na analizę prawną zgłaszanej sprawy lub problemu prawnego. 6

§15
1. Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest wyłącznie osobiście, na miejscu w lokalu Biura w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14 na 5. piętrze.
2. Wszelka pomoc prawna świadczona bezpłatnie przez Biuro, w zakresie o którym mowa w §4-§6 niniejszego Regulaminu, realizowana jest przez osoby udzielające tejże pomocy w ramach Biura po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia sprawy lub problemu prawnego przez osobę uprawnioną, przedłożeniu kompletnej dokumentacji potwierdzającej prawo tejże osoby do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej Biura oraz złożeniu przez tę osobę wszelkich wymaganych oświadczeń i formularzy, zgodnie z §7 ust. 2-4 oraz §10 ust. 2 niniejszego Regulaminu, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, służącym analizie prawnej danej sprawy lub problemu prawnego.
3. Termin 7 dni na analizę prawną sprawy lub problemu prawnego może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania zgłoszonego zagadnienia. W przypadku wydłużenia terminu na udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej Biuro zobowiązane jest poinformować zainteresowaną osobę uprawnioną, korzystając z danych kontaktowych przekazanych w jej zgłoszeniu.

§16
1. Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest przez Biuro w przeciętnym wymiarze od 2 do 5 dni w tygodniu przez co najmniej 2 godziny dziennie, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej. 2. Biuro urzęduje i udziela bezpłatnej pomocy prawnej zgodnie z harmonogramem sporządzanym na bieżąco przez jego Kierownictwo, w zależności od rzeczywistej frekwencji i zapotrzebowania na działalność Biura. Harmonogram ten udostępniany jest stale w lokalu Biura oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w zakładce poświęconej działalności Biura. VII. Postanowienia końcowe

§17
Biuro prowadzi dokumentację zgłaszanych spraw i problemów prawnych, archiwizując każdy przypadek udzielenia bezpłatnej pomocy prawnej poprzez oznaczenie czasu poświęconego na jego załatwienie, formy udzielonej pomocy prawnej oraz dziedziny prawa, której ta pomoc dotyczyła. Wgląd w tę dokumentację mają wyłącznie osoby udzielające pomocy prawnej w ramach działalności Biura, Kierownictwo Biura oraz Dyrektor MOO PCK. 7

§18
1. Wszelkie skargi, uwagi lub zastrzeżenia odnośnie do funkcjonowania Biura mogą być składane w formie pisemnej przez osoby uprawnione, które skorzystały z bezpłatnej pomocy prawnej Biura, w taki sam sposób, co zgłoszenie sprawy lub problemu prawnego, zgodnie z §13 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Biuro, Kierownictwo Biura, osoby udzielające bezpłatnej pomocy prawnej w ramach działalności Biura ani PCK nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu świadczonej pomocy prawnej ani sposobu jej wykorzystania przez osobę uprawnioną, w szczególności, za szkodę powstałą w wyniku rozstrzygnięcia sporu lub problemu prawnego zgłoszonego do Biura przez osobę uprawnioną na jej niekorzyść.

§19
Postanowienia niniejszego Regulaminu Biura Pomocy Prawnej PCK nie ograniczają działalności PCK w ramach niesienia pomocy społecznej oraz zapobiegania cierpieniu ludzkiemu, ani możliwości swobodnego udzielania przez PCK bezpłatnych porad prawnych w przypadkach nieobjętych zakresem niniejszego Regulaminu.

§20
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają inicjatywy Kierownictwa Biura oraz uchwały Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK.

§21
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.55