logopck

Informacje ogólne

Biuro Pomocy Prawnej PCK powstało w odpowiedzi na coraz to większe zapotrzebowanie najsłabszych grup społecznych na porady prawne świadczone nieodpłatnie.

Misją Biura jest niesienie pomocy prawnej na zasadzie pro bono publico na rzecz osób znajdujących się na marginesie życia społecznego, które ze względu na swój wiek lub na skomplikowaną sytuację życiową, materialną lub zdrowotną nie mają możliwości skorzystania z odpłatnych usług adwokata lub radcy prawnego, jak również prowadzenie wszelkich działań merytorycznych mających na celu promocję, edukację i kształtowanie świadomości prawnej oraz postawy obywatelskiej w społeczeństwie, ze szczególnym ukierunkowaniem na najsłabsze grupy społeczne.

Biuro Pomocy Prawnej PCK utworzono na podstawie uchwały Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK, w oparciu o Podstawowe Zasady oraz statutowe cele PCK w zakresie łagodzenia problemów i patologii społecznych, prowadzenia działalności charytatywnej i niesienia pomocy na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej, a także w zakresie rozpowszechniania świadomości obywatelskiej.

Dokładne informacje na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, dziedzin prawa objętych nieodpłatną pomocą prawną, zakresu nieodpłatnych porad oraz osób uprawnionych do skorzystania z tych porad – zamieszczone są w Regulaminie Biura Pomocy Prawnej PCK.