Zasady - matura 2022

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w maju 2022 r.

Drodzy Maturzyści,

 1. Terminy poszczególnych egzaminów znajdują się w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - zamieszczony na stronie szkoły w zakładce Matura
 2. Informacje na temat przyborów zawarte są w Komunikacie Dyrektora CKE - zamieszczony na stronie szkoły w zakładce Matura
 3. Każdy zdający przychodzi z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI
 4. Zdający nie może wnosić: smartfonu, żadnych urządzeń elektronicznych, maskotek, zbędnych przedmiotów...
 5. Listy zdających będą wywieszone przed każdym egzaminem w holu szkoły i na drzwiach do sali egzaminacyjnej
 6. Do szkoły należy zgłosić się najpóźniej 40 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu

UWAGA: na egzamin KAŻDY ZDAJĄCY przynosi własne przybory

 • słownik ortograficzny,
 • słownik poprawnej polszczyzny,
 • tablice do matematyki, fizyki, biologii i chemii zapewnia SZKOŁA

 

Terminy

 • 02.10.2023 r. - złożenie wstępnej deklaracji maturalnej oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego
 • 30-31.01, 1.02.2024r. - pisemne próbne matury: język polski, matematyka, język angielski
 • 02.02.2024r. - składanie dokumentów uprawniających do korzystania z określonych dostosowań egzaminu maturalnego (opinie, orzeczenia lub zaświadczenia lekarskie o chorobach przewlekłych)
 • 07.02.2024r.- opinia rady pedagogicznej w sprawie dostosowań maturalnych
  do 07.02.2024r.

  • przyjmowanie zmian w deklaracji maturalnej
  • złożenie ostatecznej deklaracji maturalnej

2 półrocze

próbne ustne egzaminy z języka polskiego i języka obcego nowożytnego wg harmonogramu ustalonego przez nauczycieli

 • 07.05. – 24.05.2024r. - część pisemna egzaminu maturalnego
 • od 11.05. do 16.05.
  (z wyjątkiem 12.05.)
  oraz
 • od 20 do 25.05.2024r. - część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
 • 03.06. – 17.06.2024r. - część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym – dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
 • 10.06. – 12.06.2024r.- część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym – dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
 • 09.07.2024r.- wydanie świadectw dojrzałości
 • do 16.07.2024r.
  złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – dla zdających, którzy:

  • przystąpili do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony
  • przystąpili do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i egzamin ten nie został unieważniony
 • 20.08 2024 r. - część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 • 21.08 2024 r. - część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 • 10.09.2024r. -wydanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej

 

Dokumenty